Regulamin

Regulamin Akademii Śpiewu

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Akademia Śpiewu jest prowadzona przez Annę Kamieńską, a jej siedziba mieści się w Chorzowie przy ul. Racławickiej 39/25. NIP: 6272721231, Regon: 383231872.
1. Zajęcia odbywają się online lub stacjonarnie w Chorzowie przy ul. Racławickiej 39/25.
2. Zajęcia prowadzone są przez mgr Annę Kamieńską.
3. Akademia Śpiewu nie jest szkołą publiczną ani nie podlega ustawie o systemie oświaty.

Rozdział II – Cele i zadania Akademii Śpiewu

1. Podstawowym celem działania jest nauczanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych prawidłowej emisji głosu mówionego oraz śpiewanego.
2. Nauka emisji głosu mówionego obejmuje: ćwiczenia praktyczne z zakresu emisji głosu, zajęcia logopedyczne, pracę z tekstami, rehabilitację głosu, ćwiczenia oddechowe, zajęcia aktorskie, interpretację tekstów, przygotowywanie do wystąpień publicznych, etiudy aktorskie.
3. Nauka śpiewu obejmuje: emisję głosu śpiewanego, wykonywanie ćwiczeń emisyjnych, ćwiczenia oddechowe, naukę czytania nut, pracę nad utworami wokalnymi, pracę z akompaniamentem, nagrania profesjonalnym sprzętem, analizę własnych wykonań, przygotowanie do koncertów, przesłuchań oraz egzaminów do szkół muzycznych oraz na uczelnie wyższe.
4. Celem Akademii Śpiewu jest szerzenie świadomości o konieczności pracy nad emisją głosu mówionego oraz śpiewanego, ukształtowanie wrażliwego i świadomego odbiorcy muzyki, rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej uczniów.

Rozdział III – Organizacja pracy

1. Akademia Śpiewu działa w systemie cyklu lekcji, w ramach których ćwiczenia, ich kolejność i częstotliwość, przebieg zajęć oraz dobór repertuaru określa nauczyciel w oparciu o ambicje i zainteresowania ucznia oraz reprezentowany przez niego poziom.
2. Terminy oraz godziny zajęć ustalane są indywidualnie z nauczycielem. Istnieje możliwość zapisania się na stały termin.
3. Uczniowie mają możliwość korzystania z opcji zajęć grupowych (głównie treningi oddechowe). Dwie godziny lekcyjne przed oraz bezpośrednio po zajęciach grupowych przeznaczone są wyłącznie dla uczestników w/w zajęć.

Rozdział IV – Prawa i obowiązki nauczyciela

1. Do obowiązków nauczyciela należy: rzetelne i efektywne wykonywanie pracy, ustalanie grafiku zajęć indywidualnych i grupowych.
2. Nauczyciel ma prawo bez podawania przyczyny odwołać zajęcia w terminie krótszym niż 24 godziny, lecz w ramach rekompensaty uczeń otrzymuje nieodpłatnie ćwiczenia do samodzielnego wykonywania w domu.
3. Nauczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w zajęciach osób niebędących uczniami Akademii, nawet jeżeli należą do rodziny ucznia.
4. Nauczyciel w trakcie trwania zajęć ma prawo korzystać z kuchni, łazienki, bez konieczności odpracowywania czasu robienia herbaty, kawy oraz korzystania z toalety.
5. Standardowy czas trwania zajęć wynosi 55 min, jednak z przyczyn niezależnych od ucznia lub nauczyciela, wyjątkowych okoliczności, wypadków losowych i innych czas zajęć może być krótszy, wówczas nauczyciel nie jest zobowiązany do obniżenia ceny lekcji lub odpracowywania utraconych minut.
6. Nauczyciel ze względu na charakter swojej pracy zastrzega sobie prawo do odbierania telefonów, pisania SMS-ów dotyczących organizowania harmonogramu zajęć w danym tygodniu lub innych spraw związanych z Akademią Śpiewu.
7. W wypadku zajęć online nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia. Czas, w którym wystąpią problemy techniczne, nie będzie odpracowany.
8. Nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć online, gdy w pomieszczeniu, w którym przebywa uczeń, znajdują się inne osoby niebędące uczniami Akademii (nawet jeżeli należą do grona przyjaciół czy rodziny). W takim wypadku zajęcia będą traktowane jak nieregulaminowe odwołanie zajęć przez ucznia.
9. Nauczyciel ma prawo odmowy wykonywania ćwiczeń, przerabiania materiału, pracy na konkretnych tekstach literackich oraz utworach wokalnych wybranych na wyraźną prośbę ucznia, gdy uzna, że nie wpłynie to korzystnie na rozwój ucznia.
10. Nauczyciel zastrzega sobie prawo odwołania zajęć grupowych (w tym treningów oddechowych) w wypadku liczby uczestników mniejszej niż 4 osoby.
11. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za nieporozumienia związane z uzgadnianiem terminu lekcji i w wypadku pomyłek nie będą stosowane rabaty lub czas lekcji gratis. Gdy uczeń zostanie wprowadzony w błąd przez nauczyciela, wówczas otrzymuje zestaw ćwiczeń w ramach rekompensaty.
12. Nauczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia stałej współpracy z uczniem, nawet gdy ten odbył wcześniej ustalone pięć spotkań – konsultacji.
13. Nauczyciel ma prawo usunąć dyscyplinarnie ucznia z Akademii Śpiewu w dowolnym okresie nauki, bez zwrotu dokonanych opłat.
14. Nauczyciel zastrzega sobie prawo zmiany stałych terminów zajęć bez podawania przyczyny, a także ich formy z lekcji stacjonarnych na online i odwrotnie (gdy miejsce zamieszkania ucznia nie znajduje się w zbyt dużym oddaleniu od Akademii).
15. W wypadku braku chęci wykonywania przez ucznia ćwiczeń oddechowych za pomocą autorskich ćwiczeń stworzonych przez Akademię Śpiewu w formie indywidualnego planu treningowego, video kursu lub zajęć grupowych, nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za postępy w nauczaniu.
16. Nauczyciel decyduje o formie zajęć, ich przebiegu, doborze ćwiczeń emisyjnych czy ich czasie trwania, sposobie przekazu informacji, tematyce oraz wykonywanym repertuarze. Ze względu na indywidualny charakter lekcji uczeń ma prawo wyrazić chęć porozmawiania z nauczycielem o tematach związanych z emisją głosu, swoim stanie psychicznym czy ważnych dla siebie wydarzeniach życiowych. Czas ten będzie traktowany jako normalna lekcja.
17. Nauczyciel ma prawo odmówić rozpoczęcia lekcji w sytuacji, gdy uczeń zalega z opłatami, zachowuje się nieodpowiednio, nie przestrzega Regulaminu Akademii.
18. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za postępy w nauczaniu, gdy uczeń nie stosuje się do poleceń, nie wykonuje zalecanych ćwiczeń, samodzielnie trenuje z filmikami dostępnymi w sieci, pobiera równocześnie nauki u innego pedagoga, uczestniczy w innych zajęciach wokalnych, aktorskich lub dykcyjnych.
19. Nauczyciel zastrzega sobie prawo odmowy przygotowywania ucznia do przesłuchań, castingów, egzaminów, koncertów, nagrań, gdy uznaje, że poziom ucznia nie jest odpowiedni, by reprezentować Akademię Śpiewu poza jej siedzibą lub w sieci.
20. W szczególnych wypadkach, dla własnego bezpieczeństwa, w razie konfliktów z uczniem, niestosownego zachowania ucznia, nauczyciel ma prawo prowadzić zajęcia w obecności osób spoza Akademii.

Rozdział V – Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczeń Akademii ma prawo rezerwacji stałego terminu lekcji rozpoczynając stałą współpracę z Akademią Śpiewu.
2. Uczeń ma prawo informowania znajomych, przyjaciół o uczestnictwie w zajęciach na wszelkich portalach społecznościowych (Facebook, Instagram), jednak bez zgody nauczyciela nie ma prawa nagrywać, fotografować i udostępniać zdjęć (nawet jeżeli nie pojawia się na nim twarz, sylwetka czy głos nauczyciela).
3. Uczeń ma prawo uczestnictwa w zajęciach indywidualnych oraz grupowych organizowanych przez Akademię Śpiewu.
4. Uczeń ma prawo odbywać zajęcia stacjonarnie lub online.
5. W zajęciach mogą brać udział wszystkie chętne osoby niezależnie od wieku, płci, poziomu. Nie jest wymagane ukończenie 18 roku życia, jednak niepełnoletni uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i informowania swoich opiekunów o ewentualnych komplikacjach
czy odwołaniu zajęć. Terminy lekcji z dziećmi i młodzieżą poniżej 16 roku życia są ustalane z rodzicami.
6. Uczeń powinien dołożyć wszelkich starań, aby nauczyciel mógł z łatwością się z nim kontaktować w celu ustalania terminu lekcji.
7. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne, a uczeń zobowiązany jest poinformować nauczyciela o swoim stanie zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń emisyjnych lub oddechowych. W wypadku wystąpienia niepokojących objawów należy natychmiast zgłosić dolegliwości prowadzącej. Każda osoba uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
8. Uczeń powinien na zajęciach indywidualnych oraz grupowych pojawiać się punktualnie. Czas spóźnienia nie zostaje odpracowany.
9. Uczeń zobowiązuje się przestrzegania zasad kultury i higieny osobistej oraz do dbania o porządek i sprzęt będący własnością Akademii. W wypadku uszkodzeń lub zniszczeń uczestnik zmuszony jest ponieść koszty naprawy lub wymiany sprzętu, niezależnie od wysokości kosztów
10. Uczniowie, którzy pojawiają się w Akademii w czasie trwania lekcji innego ucznia, powinni zachowywać się tak, by nie zaburzać przebiegu lekcji i nie rozpraszać ucznia oraz nauczyciela.
11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dbania o sprzęty z których korzysta podczas zajęć. W wypadku uszkodzeń lub zniszczeń, uczestnik zmuszony jest ponieść koszty naprawy lub wymiany sprzętu, niezależnie od wysokości kosztów.
12. Uczeń powinien zajęcia opłacać systematycznie, w terminie wskazanym przez nauczyciela. W przypadku, gdy uczeń nie dysponuje środkami finansowymi w określonej przez cennik wysokości – bez względu na powód – jest on zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi telefonicznie najpóźniej godzinę przed planowanym terminem lekcji. Przemilczenie faktu braku funduszy na zajęcia jest równoznaczne z wykreśleniem z listy uczniów Akademii.
13. Osoba korzystająca z zajęć online zobowiązana jest dokonać płatności najpóźniej 24 godziny przed planowanym terminem lekcji, dowód wpłaty powinien zostać nauczycielowi dostarczony zaraz po jego wykonaniu. Brak wpłaty skutkuje usunięciem rezerwacji terminu.
14. Uczeń, który odwołuje zbyt często zajęcia, może utracić prawo rezerwacji stałego terminu.
15. Wszystkich uczniów obowiązują specjalne zasady dotyczące odwoływania zajęć: W przypadku spóźnienia uczeń dokonuje opłaty za całą lekcję. W momencie rozpoczęcia zajęć nie ma możliwości zmiany długości lekcji (nie są prowadzone zajęcia 30 min), uczeń może zakończyć wcześniej zajęcia, jednak ponosi koszt całej lekcji. Odwoływanie zajęć bez ponoszenia konsekwencji finansowych jest możliwe przynajmniej do 24 h przed ustalonym terminem. W każdej innej sytuacji – bez względu na powód odwołania lekcji – należy dokonać opłaty za zajęcia, tak jakby były normalnie przeprowadzone (cena nie ulega zmianie). Zajęcia odwoływane 23, 22 godziny czy 21 godzin przed lekcją, również będą traktowane jako nieregulaminowe odwołania. Zasada ta nie ulega negocjacjom bez względu na powód odwołania (również w wypadku nagłej choroby, niedyspozycji, wizyty lekarskiej czy problemów osobistych). Zasada ta obowiązuje zarówno stałych uczniów Akademii, jak i osoby korzystające z konsultacji
lub dopiero rozpoczynające współpracę, korzystających z zajęć stacjonarnych oraz online, dzieci i dorosłych uczniów. W wypadku dzieci poniżej 16 roku życia, to rodzic zobowiązuje się informować nauczyciela o odwoływaniu zajęć i przestrzegać nieprzekraczalnego terminu 24 godzin. Osoby rezerwujące dwie godziny zajęć dokonują opłaty w wysokości dwóch godzin zgodnie z cennikiem. Uczniowie posiadający pakiety zajęć również ta zasada obowiązuje. W sytuacji poinformowania nauczyciela zbyt późno o nieobecności, lekcja zostaje odliczona od pakietu, jakby się odbyła (w ilości zgodnej z rezerwacją).
Należność za nieregulaminowe odwołanie zajęć powinna zostać uiszczona przelewem (dane do przelewu nauczyciel przesyła uczniowi w wiadomości prywatnej). Rezerwacja kolejnego terminu lekcji jest możliwa dopiero po dokonaniu opłaty za odwołane zajęcia. Lekcję odwołujemy telefonicznie, SMS-em lub za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku, upewniając się, że informacja dotarła i została odczytana przez nauczyciela. W sytuacji, gdy uczeń odwołał zajęcia nieregulaminowo (to znaczy na krócej niż 24 godziny przed ich rozpoczęciem) 2 i więcej razy w ciągu miesiąca, traci swój stały termin lekcji. Warunkiem jego odzyskania jest dokonanie jednorazowego przelewu (przedpłaty) w wysokości ceny 4 godzin lekcyjnych zgodnie z obowiązującym cennikiem. Z tej kwoty nauczyciel będzie odliczał koszt kolejnych 4 lekcji.
Zasada odwoływania zajęć dotyczy każdego ucznia Akademii i jej akceptacja jest konieczna do nawiązania tymczasowej lub stałej współpracy z Akademią.
16. Każdy uczeń (lub rodzic dziecka) powinien zapoznać się z regulaminem Akademii Śpiewu oraz przed przystąpieniem do pierwszych zajęć podpisać oświadczenie o przyjęciu do wiadomości postanowień Regulaminu. Regulamin zostaje na stałe wywieszony do publicznego wglądu na stronie www.a kademia-spiewu.pl i obowiązuje od dnia 2 maja 2019 roku.
17. Każdy uczeń powinien przed przystąpieniem do pierwszych zajęć podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji celów Akademii Śpiewu.
18. Każdy uczeń powinien dokładnie zapoznać się z aktualnie obowiązującym cennikiem oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z nim i akceptacji.
19. Brak oświadczeń uniemożliwia rozpoczęcie pierwszych zajęć w Akademii Śpiewu.

Rozdział VI – Cennik

Zajęcia w Akademii Śpiewu są odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem (ceny są takie same dla zajęć stacjonarnych i online)

Zajęcia w Akademii Śpiewu są odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem
(ceny są takie same dla zajęć stacjonarnych i online)

 

Konsultacja indywidualna 55 min – 130 zł

(dzieci i młodzież szkolna do 13 roku życia: konsultacja 45 min – 100 zł)

 

Zajęcia indywidualne 55 min – 80 zł

(stała współpraca: możliwość rozpoczęcia po odbyciu pięciu konsultacji)

 

Opłata wpisowa (dotyczy zajęć  stacjonarnych i online) – 80 zł

 

Zajęcia grupowe z emisji głosu mówionego lub śpiewanego do 2 – 5 osób (55 min) – 250 zł

 

Karnet na treningi oddechowe (ważność 1 miesiąc) – 50 zł (4 x 45 min)

 

Pakiet 30 godzin zajęć indywidualnych  – 2200 zł (bez pakietu: 2400 zł)

Płatność z góry, brak zwrotów, ważność: 4 miesiące

 

Pakiet 50 godzin zajęć indywidualnych – 3450 zł (bez pakietu: 4000 zł)

Wyłącznie dla uczniów stacjonarnych, istnieje możliwość płatności w dwóch ratach:
2000 zł i 1000 zł, brak zwrotów, ważność: 6 miesięcy, miesiąc planu treningowego gratis

Kurs obniżania i wzmacniania głosu online (materiały) – 100 zł

 

Dodatkowo w ofercie, materiały do samodzielnych treningów oddechowych autorską metodą:

Indywidualny, miesięczny plan treningów oddechowych – 60 zł (miesięczny dostęp)

Roczny Kurs oddechowy online – 600 zł (możliwość uzyskania certyfikatu)

Film instruktażowy o oddychaniu (15 min, stały dostęp) – 60 zł

Video kurs oddechowy – 60 zł (1 film), 600 zł (12 filmów, roczny dostęp)

 

 

Możliwość wystawiania bonów podarunkowych wg w/w cennika.

Możliwe formy płatności:

– gotówka – wyłącznie banknoty (bez uszkodzeń)

– przelew – dotyczy zajęć online lub w wyjątkowych sytuacjach jednorazowy przelew natychmiastowy (opłata z góry)

 

Wszystkie zajęcia opłacone z góry w wypadku rezygnacji lub dyscyplinarnego usunięcia ucznia z Akademii nie będą zwracane (niezależnie od ich ilości).

 

Rozdział VII – Postanowienia końcowe

1. Dyscyplinarne usunięcie ucznia z Akademii Śpiewu jest możliwe w sytuacji, gdy uczeń wykazuje brak szacunku dla nauczyciela, podważa jego autorytet, nie przestrzega Regulaminu, publicznie obraża Akademię Śpiewu lub wyraża się negatywnie na temat nauczyciela, jego sposobu nauczania, sposobu wysławiania się, stylu bycia czy prowadzenia Akademii.
2. Wszystkie materiały dydaktyczne, kursy online, ćwiczenia są własnością intelektualną Akademii. Ich udostępnianie oraz rozpowszechnianie jest zabronione.
3. Akademia Śpiewu zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu, cennika oraz zasad stałej współpracy. Każdy uczeń Akademii zostanie osobiście poinformowany o tym fakcie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.