Regulamin

Regulamin Akademii Śpiewu

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Akademia Śpiewu jest prowadzona przez Annę Kamieńską, a jej siedziba mieści się w Chorzowie
przy ul. Racławickiej 39/25. NIP: 6272721231, Regon: 383231872.

1. Zajęcia odbywają się online lub stacjonarnie w Chorzowie przy ul. Racławickiej 39/25.
2. Zajęcia prowadzone są przez mgr Annę Kamieńską.
3. Akademia Śpiewu nie jest szkołą publiczną ani nie podlega ustawie o systemie oświaty.

Rozdział II – Cele i zadania Akademii Śpiewu

1. Podstawowym celem działania jest nauczanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych prawidłowej
emisji głosu mówionego oraz śpiewanego.
2. Nauka emisji głosu mówionego obejmuje: ćwiczenia praktyczne z zakresu emisji głosu, zajęcia
logopedyczne, pracę z tekstami, rehabilitację głosu, ćwiczenia oddechowe, zajęcia aktorskie,
interpretację tekstów, przygotowywanie do wystąpień publicznych, etiudy aktorskie.
3. Nauka śpiewu obejmuje: emisję głosu śpiewanego, wykonywanie ćwiczeń emisyjnych,
ćwiczenia oddechowe, naukę czytania nut, pracę nad utworami wokalnymi, pracę z
akompaniamentem, nagrania profesjonalnym sprzętem, analizę własnych wykonań, przygotowanie
do koncertów, przesłuchań oraz egzaminów do szkół muzycznych oraz na uczelnie wyższe.
4. Celem Akademii Śpiewu jest szerzenie świadomości o konieczności pracy nad emisją głosu
mówionego oraz śpiewanego, ukształtowanie wrażliwego i świadomego odbiorcy muzyki,
rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej uczniów.

Rozdział III – Organizacja pracy

1. Akademia Śpiewu działa w systemie cyklu lekcji, w ramach których ćwiczenia, ich kolejność i
częstotliwość, przebieg zajęć oraz dobór repertuaru określa nauczyciel w oparciu o ambicje i
zainteresowania ucznia oraz reprezentowany przez niego poziom.
2. Terminy oraz godziny zajęć ustalane są indywidualnie z nauczycielem. Istnieje możliwość
zapisania się na stały termin, lecz nauczyciel nie daje gwarancji, że termin ten nie ulegnie zmianie
lub aktualny grafik zajęć, umożliwi przydzielenie stałego terminu.
3. Uczniowie mają możliwość korzystania z opcji zajęć grupowych (głównie treningi oddechowe).
Dwie godziny lekcyjne przed oraz bezpośrednio po zajęciach grupowych stacjonarnych
przeznaczone są wyłącznie dla uczestników w/w zajęć i nie ma możliwości ich realizacji w formie
zajęć online.
Rozdział IV – Prawa i obowiązki nauczyciela
1. Do obowiązków nauczyciela należy: rzetelne i efektywne wykonywanie pracy, ustalanie grafiku
zajęć indywidualnych i grupowych.
2. Nauczyciel ma prawo bez podawania przyczyny odwołać zajęcia w terminie krótszym niż 24
godziny, lecz w ramach rekompensaty uczeń otrzymuje nieodpłatnie ćwiczenia do samodzielnego
wykonywania w domu.
3. Nauczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w zajęciach osób niebędących
uczniami Akademii, nawet jeżeli należą do rodziny ucznia.
4. Nauczyciel w trakcie trwania zajęć ma prawo korzystać z kuchni, łazienki, bez konieczności
odpracowywania czasu robienia herbaty, kawy oraz korzystania z toalety.
5. Standardowy czas trwania zajęć wynosi 55 min, jednak z przyczyn niezależnych od ucznia lub
nauczyciela, wyjątkowych okoliczności, wypadków losowych i innych czas zajęć może być krótszy,
wówczas nauczyciel nie jest zobowiązany do obniżenia ceny lekcji lub odpracowywania utraconych
minut.
6. Nauczyciel ze względu na charakter swojej pracy zastrzega sobie prawo do odbierania telefonów,
pisania SMS-ów dotyczących organizowania harmonogramu zajęć w danym tygodniu lub innych
spraw związanych z Akademią Śpiewu.
7. W wypadku zajęć online nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia. Czas, w
którym wystąpią problemy techniczne, nie będzie odpracowany. Istnieje możliwość realizacji
danych zajęć w formie korespondencyjnej – uczeń przesyła nagrania, zaś nauczyciel daje uwagi,
kolejne polecenia w formie pisemnej lub nagrania, a także korzystając z videokursu.
8. Nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć online, gdy w pomieszczeniu, w którym
przebywa uczeń, znajdują się inne osoby niebędące uczniami Akademii (nawet jeżeli należą do
grona przyjaciół czy rodziny). W takim wypadku zajęcia będą traktowane jak nieregulaminowe
odwołanie zajęć przez ucznia.
9. Nauczyciel ma prawo odmowy wykonywania ćwiczeń, przerabiania materiału, pracy na
konkretnych tekstach literackich oraz utworach wokalnych wybranych na wyraźną prośbę ucznia,
gdy uzna, że nie wpłynie to korzystnie na rozwój ucznia.
10. Nauczyciel zastrzega sobie prawo odwołania zajęć grupowych (w tym treningów oddechowych)
w wypadku liczby uczestników mniejszej niż 4 osoby.
11. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za nieporozumienia związane z uzgadnianiem terminu
lekcji i w wypadku pomyłek nie będą stosowane rabaty lub czas lekcji gratis. Gdy uczeń zostanie
wprowadzony w błąd przez nauczyciela, wówczas otrzymuje zestaw ćwiczeń w ramach
rekompensaty.
12. Nauczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia stałej współpracy z uczniem, nawet gdy
ten odbył wcześniej ustalone pięć spotkań – konsultacji.
13. Nauczyciel ma prawo usunąć dyscyplinarnie ucznia z Akademii Śpiewu w dowolnym okresie
nauki, bez zwrotu dokonanych opłat.
14. Nauczyciel zastrzega sobie prawo zmiany stałych terminów zajęć bez podawania przyczyny, a
także ich formy z lekcji stacjonarnych na online i odwrotnie (gdy miejsce zamieszkania ucznia nie
znajduje się w zbyt dużym oddaleniu od Akademii).
15. W wypadku braku chęci wykonywania przez ucznia ćwiczeń oddechowych za pomocą
autorskich ćwiczeń stworzonych przez Akademię Śpiewu w formie indywidualnego planu
treningowego, video kursu lub zajęć grupowych, nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za
postępy w nauczaniu.
16. Nauczyciel decyduje o formie zajęć, ich przebiegu, doborze ćwiczeń emisyjnych czy ich czasie
trwania, sposobie przekazu informacji, tematyce oraz wykonywanym repertuarze. Ze względu na
indywidualny charakter lekcji uczeń ma prawo wyrazić chęć porozmawiania z nauczycielem o
tematach związanych z emisją głosu, swoim stanie psychicznym czy ważnych dla siebie
wydarzeniach życiowych. Czas ten będzie traktowany jako normalna lekcja.
17. Nauczyciel ma prawo odmówić rozpoczęcia lekcji w sytuacji, gdy uczeń zalega z opłatami,
zachowuje się nieodpowiednio, nie przestrzega Regulaminu Akademii.
18. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za postępy w nauczaniu, gdy uczeń nie stosuje się do
poleceń, nie wykonuje zalecanych ćwiczeń, samodzielnie trenuje z filmikami dostępnymi w sieci,
pobiera równocześnie nauki u innego pedagoga, uczestniczy w innych zajęciach wokalnych,
aktorskich lub dykcyjnych.
19. Nauczyciel zastrzega sobie prawo odmowy przygotowywania ucznia do przesłuchań, castingów,
egzaminów, koncertów, nagrań, gdy uznaje, że poziom ucznia nie jest odpowiedni, by
reprezentować Akademię Śpiewu poza jej siedzibą lub w sieci.
20. W szczególnych wypadkach, dla własnego bezpieczeństwa, w razie konfliktów z uczniem,
niestosownego zachowania ucznia, nauczyciel ma prawo prowadzić zajęcia w obecności osób spoza
Akademii.

Rozdział V – Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczeń Akademii ma prawo rezerwacji stałego terminu lekcji rozpoczynając stałą współpracę z
Akademią Śpiewu.
2. Uczeń ma prawo informowania znajomych, przyjaciół o uczestnictwie w zajęciach na wszelkich
portalach społecznościowych (Facebook, Instagram), jednak bez zgody nauczyciela nie ma prawa
nagrywać, fotografować i udostępniać zdjęć (nawet jeżeli nie pojawia się na nim twarz, sylwetka
czy głos nauczyciela).
3. Uczeń ma prawo uczestnictwa w zajęciach indywidualnych oraz grupowych organizowanych
przez Akademię Śpiewu.
4. Uczeń ma prawo odbywać zajęcia stacjonarnie lub online.
5. W zajęciach mogą brać udział wszystkie chętne osoby niezależnie od wieku, płci, poziomu. Nie
jest wymagane ukończenie 18 roku życia, jednak niepełnoletni uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania regulaminu i informowania swoich opiekunów o ewentualnych komplikacjach
czy odwołaniu zajęć. Terminy lekcji z dziećmi i młodzieżą poniżej 16 roku życia są ustalane z
rodzicami.
6. Uczeń powinien dołożyć wszelkich starań, aby nauczyciel mógł z łatwością się z nim
kontaktować w celu ustalania terminu lekcji.
7. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne, a uczeń zobowiązany jest poinformować nauczyciela
o swoim stanie zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń
emisyjnych lub oddechowych. W wypadku wystąpienia niepokojących objawów należy
natychmiast zgłosić dolegliwości prowadzącej. Każda osoba uczestniczy w zajęciach na własną
odpowiedzialność.
8. Uczeń powinien na zajęciach indywidualnych oraz grupowych pojawiać się punktualnie. Czas
spóźnienia nie zostaje odpracowany.
9. Uczeń zobowiązuje się przestrzegania zasad kultury i higieny osobistej oraz do dbania o
porządek i sprzęt będący własnością Akademii. W wypadku uszkodzeń lub zniszczeń uczestnik
zmuszony jest ponieść koszty naprawy lub wymiany sprzętu, niezależnie od wysokości kosztów
10. Uczniowie, którzy pojawiają się w Akademii w czasie trwania lekcji innego ucznia, powinni
zachowywać się tak, by nie zaburzać przebiegu lekcji i nie rozpraszać ucznia oraz nauczyciela.
11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dbania o sprzęty z których korzysta podczas zajęć. W
wypadku uszkodzeń lub zniszczeń, uczestnik zmuszony jest ponieść koszty naprawy lub wymiany
sprzętu, niezależnie od wysokości kosztów.
12. Uczeń powinien zajęcia opłacać systematycznie, w terminie wskazanym przez nauczyciela. W
przypadku, gdy uczeń nie dysponuje środkami finansowymi w określonej przez cennik wysokości –
bez względu na powód – jest on zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi telefonicznie
najpóźniej godzinę przed planowanym terminem lekcji. Przemilczenie faktu braku funduszy na
zajęcia jest równoznaczne z wykreśleniem z listy uczniów Akademii.
13. Osoba korzystająca z zajęć online zobowiązana jest dokonać płatności najpóźniej 24 godziny
przed planowanym terminem lekcji, dowód wpłaty powinien zostać nauczycielowi dostarczony
zaraz po jego wykonaniu. Brak wpłaty skutkuje usunięciem rezerwacji terminu.
14. Uczeń, który odwołuje zbyt często zajęcia, może utracić prawo rezerwacji stałego terminu.
15. Wszystkich uczniów obowiązują specjalne zasady dotyczące odwoływania zajęć: W przypadku
spóźnienia uczeń dokonuje opłaty za całą lekcję. W momencie rozpoczęcia zajęć nie ma
możliwości zmiany długości lekcji (nie są prowadzone zajęcia 30 min), uczeń może zakończyć
wcześniej zajęcia, jednak ponosi koszt całej lekcji. Odwoływanie zajęć bez ponoszenia
konsekwencji finansowych jest możliwe przynajmniej do 24 h przed ustalonym terminem. W
każdej innej sytuacji – bez względu na powód odwołania lekcji – należy dokonać opłaty za zajęcia,
tak jakby były normalnie przeprowadzone (cena nie ulega zmianie). Zajęcia odwoływane 23, 22
godziny czy 21 godzin przed lekcją, również będą traktowane jako nieregulaminowe odwołania.
Zasada ta nie ulega negocjacjom bez względu na powód odwołania (również w wypadku nagłej
choroby, niedyspozycji, wizyty lekarskiej czy problemów osobistych). Zasada ta obowiązuje
zarówno stałych uczniów Akademii, jak i osoby korzystające z konsultacji
lub dopiero rozpoczynające współpracę, korzystających z zajęć stacjonarnych oraz online, dzieci i
dorosłych uczniów. W wypadku dzieci poniżej 16 roku życia, to rodzic zobowiązuje się informować
nauczyciela o odwoływaniu zajęć i przestrzegać nieprzekraczalnego terminu 24 godzin. Osoby
rezerwujące dwie godziny zajęć dokonują opłaty w wysokości dwóch godzin zgodnie z cennikiem.
W sytuacji poinformowania nauczyciela zbyt późno o nieobecności, lekcja zostaje odliczona od pakietu, jakby się odbyła (w
ilości zgodnej z rezerwacją).
Należność za nieregulaminowe odwołanie zajęć powinna zostać uiszczona przelewem (dane do
przelewu nauczyciel przesyła uczniowi w wiadomości prywatnej). Rezerwacja kolejnego terminu
lekcji jest możliwa dopiero po dokonaniu opłaty za odwołane zajęcia. Lekcję odwołujemy
telefonicznie, SMS-em lub za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku, upewniając się, że
informacja dotarła i została odczytana przez nauczyciela. W sytuacji, gdy uczeń odwołał zajęcia
nieregulaminowo (to znaczy na krócej niż 24 godziny przed ich rozpoczęciem) 2 i więcej razy w
ciągu miesiąca, traci swój stały termin lekcji. Warunkiem jego odzyskania jest dokonanie
jednorazowego przelewu (przedpłaty) w wysokości ceny 4 godzin lekcyjnych zgodnie z
obowiązującym cennikiem. Z tej kwoty nauczyciel będzie odliczał koszt kolejnych 4 lekcji.
Zasada odwoływania zajęć dotyczy każdego ucznia Akademii i jej akceptacja jest konieczna do
nawiązania tymczasowej lub stałej współpracy z Akademią.
16. Każdy uczeń (lub rodzic dziecka) powinien zapoznać się z regulaminem Akademii Śpiewu oraz
przed przystąpieniem do pierwszych zajęć podpisać oświadczenie o przyjęciu do wiadomości
postanowień Regulaminu. Regulamin zostaje na stałe wywieszony do publicznego wglądu na
stronie www.akademia-spiewu.pl i obowiązuje od dnia 2 maja 2019 roku.
17. Każdy uczeń powinien przed przystąpieniem do pierwszych zajęć podpisać
oświadczenie/poinformować ustnie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
realizacji celów Akademii Śpiewu.
19. Każdy uczeń powinien zapoznać się z aktualnym regulaminem, cennikiem, zasadami stałej
współpracy i poinformować o tym nauczyciela w formie pisemnej (podpisując stosowne
oświadczenie) lub ustnie.

Rozdział VI – Cennik

Zajęcia w Akademii Śpiewu są odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem, a ceny są takie same dla zajęć stacjonarnych i online, dzieci oraz dorosłych:

Konsultacja indywidualna 55 min – 150 zł

Zajęcia indywidualne 55 min – 100 zł
(stała współpraca: możliwość rozpoczęcia po odbyciu pięciu konsultacji)

Opłata wpisowa oraz za materiały do samodzielnej pracy – 100 zł

Zajęcia grupowe z emisji głosu mówionego lub śpiewanego 55 min – 300 do 500 zł

Szkolenia dla firm (55 min – 110 min) – 400 do 1000 zł

Kurs obniżania głosu 30h – 3000zł (płatność z góry)

Dodatkowo w ofercie, materiały do samodzielnych treningów oddechowych autorską metodą
(oferta jedynie dla uczniów Akademii):

Treningi oddechowe grupowe 45 min – 20 zł

Indywidualny, miesięczny plan treningów oddechowych – 30 zł (miesięczny dostęp)

Roczny Kurs oddechowy online – 300 zł (możliwość uzyskania certyfikatu)

Video kurs oddechowy – 30 zł (1 film), 300 zł (12 filmów, roczny dostęp)

Możliwość wystawiania bonów podarunkowych wg w/w cennika.

Możliwe formy płatności:
– gotówka – wyłącznie banknoty (bez uszkodzeń)
– płatność online– dotyczy zajęć online lub w wyjątkowych sytuacjach jednorazowy przelew
natychmiastowy (opłata z góry)

Wszystkie zajęcia opłacone z góry w wypadku rezygnacji lub dyscyplinarnego usunięcia
ucznia z Akademii nie będą zwracane (niezależnie od ich ilości).

Rozdział VII – Postanowienia końcowe

1. Dyscyplinarne usunięcie ucznia z Akademii Śpiewu jest możliwe w sytuacji, gdy uczeń wykazuje
brak szacunku dla nauczyciela, podważa jego autorytet, nie przestrzega Regulaminu, publicznie
obraża Akademię Śpiewu lub wyraża się negatywnie na temat nauczyciela, jego sposobu nauczania,
sposobu wysławiania się, stylu bycia czy prowadzenia Akademii.
2. Wszystkie materiały dydaktyczne, kursy online, ćwiczenia są własnością intelektualną Akademii.
Ich udostępnianie oraz rozpowszechnianie jest zabronione.
3. Akademia Śpiewu zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu, cennika oraz zasad stałej
współpracy. Każdy uczeń Akademii zostanie osobiście poinformowany o tym fakcie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.