Ćwiczenia pionizujące układ ust

Ćwiczenia pionizujące układ ust

 

Ćwiczenia pionizujące układ ust są niezbędne zarówno w nauce mowy, jak i śpiewu. W języku polskim występuje wiele zbitek, które wymagają robienia tzn dzióbka, a więc pionowego układu ust. Dodatkowo ćwiczenia pionizujące układ ust przyczyniają się do rozwoju prawidłowej emisji głosu (w śpiewie i mowie), poprawy barwy głosu. Oczywiście nauka pionizacji powinna odbywać się pod kontrolą nauczyciela, by wskutek nadmiernego trenowania nie spowodować zaburzeń w dykcji oraz emisji głosu.

Ćwiczenia pionizujące układ ust:

Polecenie:

każdy wers czytamy na dzióbki ok 5 powtórzeń

 

Zestaw ćwiczeń:

ju ziu ju ziu ju ziu…

ju siu ju siu ju siu…

ju łi ju łi ju łi…

ju ło ju ło ju ło…

gu ku hu du….

ziu siu dziu ciu niu….

giu kiu hiu wiu….

up pup ub bub uw wuw uf fuf um mum…

dum dum dum dum…

kum kum kum kum…

bub gub łub lub lup rub łup gup pup

dub kup duw suf…

rub sup zuw suf…

biu wiu piu fiu…

łud lut mud wut bud but…

wud wut mud kut lud but…

sudz ruc judz huc rudz huc

wiudz niuc piuc fiuc…

żuc wuc szuc dżuc puc żuc…

ludż gucz kuch dudż tucz…

mudż łucz nuż wusz tusz…

ruz wus łuz kus nus…

wuz fuz łuz nuz tuz muz…

muż musz luż wiusz ruż dusz…

nuż pisz tuż kusz rusz…

kuł buł cuł wuł puł tuł…

piuł tul tur muł mul …

duł kul rul żul dul żur…

muź guś sudź muć nuć muj…

luź niuś siudź ciuń luj…

wuź dziuś wudź nuć kuń wuj…

wuź kuś łuś puś luś huś duj…

łuź kuź siuź juź kuń łuj…

mug muk muh wuh…

lug luk zuh luch…

duch buk such szuch…

mug mulk muh ciuch…

wubiu gupiu muwiu dumiu…

lubiu tupiu duwiu zufiu duniu…

rubiu kupiu muwiu sufiu mumiu…

budu tutu susu sudzu sucu nunu mułu…

ludu tutu rusu judzu lucu wunu łułu…

żudu sutu zuzu łusu rudzu pucu judu lulu…

cudu kutu duzu musu budzu dzucu lunu mułu…

gudżu suszu rudżu rzusu nudzu nucu dułu rużu lużu…

dużu kuszu sudżu suczu wulu pupu lużu wuszu muczu wulu…

lużu luszu zudżu ciuczu mulu muru dużu szuszu czumu lutu wutu…