Zasady stałej współpracy

Stała współpraca z Akademią Śpiewu gwarantuje szybkie i długotrwałe efekty w poprawie emisji głosu mówionego lub śpiewanego. Pozwala także nauczycielowi na ustalenie oraz pełną realizację planu poprawy emisji głosu. Decydując się na stałą współpracę, uczeń zapewnia sobie profesjonalną opiekę, staje się członkiem Akademii Śpiewu oraz może korzystać ze specjalnych promocji, ofert, warsztatów i spotkań organizowanych przez Akademię. Poniżej przedstawione są zasady stałej współpracy w Akademii Śpiewu. Nauczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia stałej współpracy (nawet po odbyciu pięciu konsultacji) z uczniem, gdy w czasie trwania tzn. okresu konsultacyjnego pojawiły się problemy w komunikacji, ustalaniu terminów, przestrzeganiu regulaminu, podejściu ucznia do tematu nauki, nieodpowiednie zachowanie i komentarze, a także gdy czas pomiędzy zajęciami przekraczał 2 tygodnie, ze względu na częste odwoływanie zajęć z powodów zdrowotnych lub zbyt młody wiek ucznia (co często bywa problemem w regularności zajęć) lub inne komplikacje. Odmowa podjęcia stałej współpracy (przez Akademię Śpiewu lub ucznia) nie jest równoznaczna z brakiem możliwości kontynuowania nauki w ramach intensywnego kursu (pakiet 10 lekcji) lub konsultacji. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

1. Umowę o stałej współpracy zawiera się na okres 6 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia na rok następny/lata następne.

2. Zgłoszenie ucznia wyrażającego chęć kontynuacji nauki po zakończeniu 6 miesięcy (lub brak wypowiedzenia) równoznaczne jest z przedłużeniem Umowy na czas nieokreślony.

3. Rozpoczynając stałą współpracę należy dokonać jednorazowo opłatę wpisową, bezzwrotną w wysokości 80 zł. Opłata ta obowiązuje zarówno uczniów korzystających z zajęć stacjonarnych, jak i online, dorosłych oraz dzieci, a także uczniów korzystających z pakietu na zajęcia indywidualne.

4. Koszt każdej lekcji indywidualnej trwającej 55 min wynosi 80 zł.

5. Stała współpraca obejmuje minimum jedną godzinę zajęć indywidualnych tygodniowo.

6. Decydując się na stałą współpracę, istnieje możliwość rezerwacji stałego terminu.

7. Stałą współpracę można rozpocząć w dowolnym dniu i miesiącu (bez względu na tzw. rok szkolny).

8. Stała współpraca obowiązuje również miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień). Minimalna ilość zajęć w wakacje to dwie miesięcznie (łącznie 4). W wyjątkowych wypadkach braku możliwości odbycia w/w ilości zajęć, uczeń może odpracować 4 lekcje w miesiącu wrześniu. Po upływie wspomnianego miesiąca, uczeń, który nie odpracował zajęć odwołanych z powodu wakacji, pragnący kontynuować naukę w Akademii Śpiewu, rozpoczyna ponownie okres konsultacyjny obejmujący 5 spotkań w ramach konsultacji. Nauczyciel rozwiązuje umowę w trybie natychmiastowym. Po odbyciu 5 zajęć (konsultacji), uczeń znów może rozpocząć stałą współpracę.

9. Stała współpraca obejmuje również okresy Świąteczne i tzw. „długie weekendy”– w grudniu, styczniu, kwietniu oraz maju również należy odbyć jedna lekcję tygodniowo. Dni wolne od zajęć w Akademii Śpiewu ogłaszane są z odpowiednim wyprzedzeniem i nie są zależne od dni ustawowo wolnych.

10. W wypadku konieczności odwołania zajęć (regulaminowo), uczeń powinien zaproponować termin odpracowania lekcji w możliwie jak najszybszym terminie (przerwa między lekcjami nie może przekroczyć 30 dni). Jeżeli uczeń nie zastosuje się do tej zasady, wówczas nauczyciel informuje o terminie, w jakim nieobecność powinna zostać odpracowana. W sytuacji braku chęci ze strony ucznia odpracowania nieobecności, nauczyciel zastrzega sobie prawo zerwania stałej współpracy w trybie natychmiastowym, z możliwością kontynuacji nauki w ramach konsultacji, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Ponowne rozpoczęcie stałej współpracy będzie możliwe po 5 spotkaniach w ramach konsultacji. Inną możliwością odpracowania zajęć odwołanych jest skorzystanie z miesięcznego planu treningów oddechowych, filmików instruktażowych, video kursu, ale tylko wtedy, gdy nie ma możliwości ustalenia terminu, który będzie pasował zarówno Nauczycielowi, jak i uczniowi. Konieczność odpracowywania zajęć dotyczy zarówno uczniów stacjonarnych, jak i online, dzieci, młodzież i dorosłych.

11. Obowiązuje miesięczne wypowiedzenie umowy (dotyczy również uczniów posiadających pakiety na zajęcia), które obejmuje 4 lekcje indywidualne. Wypowiedzenie w formie pisemnej należy przesłać na adres e – mail: kontakt@akademia-spiewu.pl oraz dołączyć potwierdzenie przelewu opłaty za okres wypowiedzenia o równowartości wspomnianych 4 zajęć indywidualnych o łącznej kwocie 320 zł. Uczeń może, ale nie musi podawać powodu swojej rezygnacji. Uczeń ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, rezygnując z odbycia w/w lekcji. Od dnia przesłania wypowiedzenia umowy uczeń zostaje skreślony ze stałego grafiku zajęć i zostają ustalone specjalne terminy lekcji kończących współpracę. Okres wypowiedzenia (oraz możliwości odbycia 4 zajęć) kończy się po upływie 30 dni. Brak chęci uzgodnienia terminów oraz odpowiedzi na informacje od nauczyciela o kończącym się terminie wykorzystania lekcji, traktowany jest jako rezygnacja w trybie natychmiastowym. Nie ma możliwości odbycia lekcji po upływie 30 dni. W sytuacji odmowy dokonania wyżej wymienionych płatności, sprawa zostanie skierowana do firmy windykacyjnej, a następnie na drogę sądową. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach w Akademii Śpiewu – chęć otrzymania w/w zaświadczenia należy zgłosić w momencie składania wypowiedzenia. Osoba rezygnująca ze stałej współpracy może w czasie trwania okresu wypowiedzenia anulować złożone wypowiedzenie drogą mailową i tym samym kontynuować stałą współpracę. Fakt ten należy uzgodnić z nauczycielem (który zastrzega sobie prawo odmowy), jednak Akademia Śpiewu nie daje gwarancji możliwości powrotu do wcześniejszego stałego terminu.

12. Stała współpraca może zostać zaproponowana również w wypadku ucznia niepełnoletniego, lecz osobą kontaktującą się z Akademią Śpiewu w celu odwołania zajęć, ustalenia finansów, określenia częstotliwości lekcji, uczestnictwa w warsztatach lub treningach oddechowych, zmiany terminu powinien być rodzic lub opiekun prawny. Istnieje możliwość upoważnienia starszych dzieci (od 13 roku życia) do podejmowania decyzji w wyżej wymienionych kwestiach. Jakiekolwiek niedopełnienie obowiązków przez dziecko (np. nieregulaminowe odwołanie zajęć) obciąża finansowo rodziców (należy uiścić opłatę za lekcję). Decydując się na stałą współpracę swojego dziecka rodzice akceptują indywidualny charakter zajęć, pozostawiając dziecko samo w Akademii Śpiewu. Za każdy sprzęt zniszczony w czasie trwania zajęć odpowiada rodzic dziecka. Nauczyciel zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania zajęć w sytuacji, gdy niepełnoletni uczeń zachowuje się nieodpowiednio, nie potrafi się skupić na nauce, nie wyraża chęci współpracy i nie przestrzega zasad dobrego wychowania lub poprzez swoje zachowanie zagraża swojemu zdrowiu.

13. Nauczyciel ma prawo zerwać umowę w trybie natychmiastowym bez podawania przyczyny. Wówczas uczeń nie jest zobowiązany pokrywać kosztów zajęć ujętych w punkcie dotyczącym okresu wypowiedzenia (pkt. 11). Nie ma możliwości, by uczeń chcący zrezygnować z zajęć wywierał presję w celu wymuszenia zerwania umowy przez nauczyciela.

14. Uczeń zobowiązany jest o wszelkich odwołaniach zajęć, zmianach w grafiku, dodatkowych terminach informować nauczyciela poprzez wiadomość SMS, WhatsApp, maila, wiadomość na Facebooku lub Instagramie. Wszelkie niedopatrzenia ze strony ucznia będą równoznaczne
z nieregulaminowym odwołaniem zajęć, zaś w wypadku omyłkowego umówienia dwóch uczniów na jeden termin (wskutek braku informacji w w/w formach kontaktu) pierwszeństwo  do terminu będzie należeń do ucznia, który zastosował się do powyższych zaleceń.

15. Osoby podejmujące stałą współpracę zobowiązane są przestrzegać Regulamin Akademii Śpiewu, w tym zasady odwoływania zajęć 24 godziny przed planowanym terminem lekcji.

16. Uczeń podejmujący stałą współpracę o wszelkich zmianach w cenniku (ewentualnych podwyżkach) zostanie poinformowany z co najmniej 4-miesięcznym wyprzedzeniem.