Nauka śpiewu

Konsultacje wokalne

Zasady stałej współpracy w Akademii Śpiewu

Stała współpraca z Akademią Śpiewu gwarantuje szybkie i długotrwałe efekty w poprawie emisji głosu mówionego lub śpiewanego i jest opcją dostępną jedynie dla klientów indywidualnych. Stała współpraca z nauczycielem emisji głosu umożliwia nauczycielowi ustalenie oraz pełną realizację planu poprawy emisji głosu. Decydując się na stałą współpracę, uczeń zapewnia sobie profesjonalną opiekę, staje się członkiem Akademii Śpiewu oraz może korzystać ze specjalnych promocji, ofert, warsztatów i spotkań organizowanych przez Akademię. Poniżej przedstawione są zasady stałej współpracy w Akademii Śpiewu.

Zasady stałej współpracy w Akademii Śpiewu

 1. Umowę o stałej współpracy zawiera się na okres 6 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia na rok następny/lata następne.
 2. Zgłoszenie ucznia wyrażającego chęć kontynuacji nauki po zakończeniu 6 miesięcy (lub brak wypowiedzenia) równoznaczne jest z przedłużeniem Umowy na czas nieokreślony.
 3. Zawarcie umowy jest możliwe po odbyciu okresu konsultacyjnego (5 spotkań).
 4. Koszt każdej lekcji indywidualnej trwającej 55 min wynosi 120 zł (oferta dla klientów indywidualnych).
 5. Stała współpraca obejmuje minimum jedną godzinę zajęć indywidualnych tygodniowo.
 6. Decydując się na stałą współpracę, istnieje możliwość rezerwacji stałego terminu, o ile grafik nauczyciela na to pozwala.
 7. Stałą współpracę można rozpocząć w dowolnym dniu i miesiącu (bez względu na tzw. rok szkolny).
 8. Stała współpraca obowiązuje również miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień). Minimalna ilość zajęć w wakacje to dwie miesięcznie (łącznie 4). W wyjątkowych wypadkach braku możliwości odbycia w/w ilości zajęć, uczeń może odpracować 4 lekcje w miesiącu wrześniu. Po upływie wspomnianego miesiąca, uczeń, który nie odpracował zajęć odwołanych z powodu wakacji, pragnący kontynuować naukę w Akademii Śpiewu, rozpoczyna ponownie okres konsultacyjny obejmujący 5 spotkań w ramach konsultacji. Nauczyciel rozwiązuje umowę w trybie natychmiastowym. Po odbyciu 5 zajęć (konsultacji), uczeń znów może rozpocząć stałą współpracę.
 9. Stała współpraca obejmuje również okresy Świąteczne i tzw. „długie weekendy” – w grudniu, kwietniu oraz maju również należy odbyć jedna lekcję tygodniowo. Dni wolne od zajęć w Akademii Śpiewu ogłaszane są z odpowiednim wyprzedzeniem.
 10. W wypadku konieczności odwołania zajęć, uczeń powinien zaproponować termin odpracowania lekcji w możliwie jak najszybszym terminie (przerwa między lekcjami nie może przekroczyć 30 dni). Jeżeli uczeń nie zastosuje się do tej zasady, wówczas nauczyciel informuje o terminie, w jakim nieobecność powinna zostać odpracowana. W sytuacji braku chęci (ze strony ucznia) odpracowania nieobecności, nauczyciel zastrzega sobie prawo zerwania stałej współpracy w trybie natychmiastowym, z możliwością kontynuacji nauki w ramach konsultacji, zgodnie z obowiązującym cennikiem (170 zł – dorośli, 150 zł – dzieci do 10 roku życia). Ponowne rozpoczęcie stałej współpracy będzie możliwe po 5 spotkaniach w ramach konsultacji.
 11. Obowiązuje miesięczne wypowiedzenie umowy, które obejmuje 4 lekcje indywidualne. Wypowiedzenie w formie pisemnej należy przesłać na adres e – mail: [email protected] oraz dołączyć potwierdzenie przelewu opłaty za okres wypowiedzenia o równowartości wspomnianych 4 zajęć indywidualnych. Uczeń może, ale nie musi podawać powodu swojej rezygnacji. Możliwe jest również ustne wypowiedzenie umowy. Uczeń ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, rezygnując z odbycia w/w lekcji. Od dnia przesłania wypowiedzenia umowy uczeń zostaje skreślony ze stałego grafiku zajęć i zostają ustalone specjalne terminy lekcji kończących współpracę. Okres wypowiedzenia (oraz możliwości odbycia 4 zajęć) kończy się po upływie 30 dni. Brak chęci uzgodnienia terminów oraz odpowiedzi na informacje od nauczyciela o kończącym się terminie wykorzystania lekcji, traktowany jest jako rezygnacja w trybie natychmiastowym. Nie ma możliwości odbycia lekcji po upływie 30 dni. W sytuacji odmowy dokonania wyżej wymienionych płatności, sprawa zostanie skierowana do firmy windykacyjnej, a następnie na drogę sądową.
 12. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia stałej współpracy (wówczas uczeń może kontynuować naukę w ramach konsultacji), odmowy rezerwacji stałego terminu lub większej liczby godzin tygodniowo niż minimalna ilość zajęć, bez podawania powodu swojej decyzji.
 13. Nauczyciel ma prawo zerwać umowę w trybie natychmiastowym bez podawania przyczyny. Wówczas uczeń nie jest zobowiązany pokrywać kosztów zajęć ujętych w punkcie dotyczącym okresu wypowiedzenia (pkt. 11). O ewentualnych zmianach w cenniku uczniowie będą informowani z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
 14. Osoby podejmujące stałą współpracę zobowiązane są przestrzegać Regulaminu Akademii Śpiewu, w tym zasady odwoływania zajęć 24 godziny przed planowanym terminem lekcji.